doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. – Medailonek

Český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a aktivním členem redakční rady revue pro teologii a duchovní život Salve. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.

V letech 1990–1992 a 1996–1999 vystudoval na FF UK Praha obor historie-etnologie (v letech 1992–1996 studium přerušil ze zdravotních důvodů) a získal akademický titul Mgr. (summa cum laude). V následujících třech letech (1999–2002) absolvoval na téže univerzitě při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorandské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny a v březnu 2002 obhájil disertační práci „Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11.–12. století“ a obdržel titul PhDr. a Ph.D. v oboru hospodářských a sociálních dějin.

V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku, kde v roce 2005 složil závěrečné zkoušky a obdržel titul Licentia in Sacra Theologia (insigni cum laude), licenciátní práce: Le Père Vincent Zapletal OP (1867–1938), Portrait d’un exégète catholique. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorandské studium oboru teologie, specializace církevní dějiny. V únoru 2008 obhájil disertační práci (školitel prof. František Xaver Halas) a obdržel titul doktor teologie (Th.D.). V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Název jeho habilitační práce je Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize.

Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University – Bonn (1997), na l’Institute Catholique – Paříž (2002) a na Collegio Teutonico – Řím/Vatikán (2007).

Křesťanský akademický klub Salaš, kde Tomáš Petráček působí jako kaplan, je společenství s dlouholetou tradicí s cílem rozšiřovat studentský život do jeho plné šíře, k níž nepatří jen účast na přednáškách a seminářích, ale celkový růst a zrání. Jeho snahou není být „servisní náboženskou organizací", ale otevřeným společenstvím pro živé sdílení víry v radostech i strastech, které k životu patří.

Salaš pořádá mnoho různých pravidelných i nepravidelných duchovních, kulturních, studijních, sportovních a zábavných aktivit, které jsou otevřené nejen všem studentům a pedagogům v Hradci Králové.

;