prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

(Univerzita Karlova v Praze)

Narodil se 20. 4. 1955 v Roudnici nad Labem, kde absolvoval základní školu a střední zemědělskou školu. V letech 1974–1979 studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze obor rostlinná výroba. Na podkladě obhájení diplomové práce na téma výzkumu kvantitativních a kvalitativních vlastností radiomutantů chmele obdržel titul inženýra zemědělství. V průběhu studia na VSŽ byl zaměstnán na částečný úvazek v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem. V roce 1979 byl přijat k dálkovému studiu dějin umění na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončil roku 1983 diplomovou prací Ikonografie Krista ukřižovaného na vinném keři, která byla uznána jako práce rigorózní a po absolvování rigorózní zkoušky získal titul PhDr. Podstatnou část práce publikoval v časopise Umění, který vydává Ústav dějin umění Akademie věd. Mezi lety 1984 a 1990 pracoval jako redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon v Praze. Od roku 1990 působí na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a jako externí pedagog na AVU. V roce 1997 habilitoval na FFUK v Praze pro obor dějiny umění (habilitační práce Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, publikována v nakladatelství Karolinum) a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v Praze pro obor dějiny umění. V letech 2006–2013 vykonával funkci ředitele Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost. Od roku 2001 působí na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK a externě na katedře historie Filosofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Fakultě užitého umění grafiky téže univerzity. V současnosti je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Vědecké rady Filosofické fakulty UK v Praze, Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Je spoluautorem řady domácích a zahraničních výstav starého umění s vědeckými katalogy (např. Hl. Johannes von Nepomuk, Gotika v západních Čechách, Magistr Theodoricus, The Crown of Bohemia 1347–1437 v The Metropolitan Museum of Art, New York, Obrazy krásy a spásy – gotické umění v jihozápadních Čechách. Na pozvání přednášel na univerzitách a ve vědeckých institucích v Regensburgu, v Mnichově, v Krakově, v Kolíně nad Rýnem, v GWZO v Lipsku a na mnoha zahraničních konferencích a sympoziích (např. Mnichov, Berlín, Paříž, Řím, Norimberk. Je členem prestižní německé odborné společnosti Görres Gesellschaft. Je autorem devíti samostatných monografií z toho čtyř zahraničních (Obraz a kult v Čechách v 17. a 18.století, Středověké malířství v Čechách, Slovník biblické ikonografie, Mistr třeboňského oltáře, Hl. Günther, Hl. Johannes von Nepomuk, Hl. Adalbert, Hl. Wolfgang), spoluautorem 63 monografií českých a zahraničních a autorem více jak dvou set odborných statí v domácích i zahraničních recenzovaných publikacích a periodikách. Dohledal 224 citací v odborných zahraničních periodikách a 11 citací ve WOS. Snaží se také o popularizaci vědy ve sdělovacích prostředcích. Byl řešitelem a spoluřešitelem 15 domácích a zahraničních grantů (např. Research Support Scheme, Wolkswagen Stiftung, GAČR; participant na výzkumných záměrech MŠ a Center excelence UK a AV ČR ). Je členem poradního sboru ministra kultury ČR v oblasti grantových projektů, speciálně NAKI. NA UK vede řadu doktorandů, z nichž 11 jich studium zdárně absolvovalo, v současnosti vede dalších 18 doktorandů. Odborně se zabývá starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. V roce 1994 obdržel cenu Josefa Krásy udělovanou Uměleckohistorickou společností v českých zemích a v roce 2009 Zlatou medaili sv. Vojtěcha, udělenou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou za zásluhy o Katolickou teologickou fakultu UK. Od roku 2012 je členem řádu Svatého Lazara Jeruzalémského.

  • Seznam publikací na FF UK

 

;